Bolagsordning

Bolagsordning för G-Loot Global Esports AB
Org. nr 556981-0517

§ 1 Firma

Bolagets firma är G-Loot Global Esports AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, sälja och marknadsföra mjukvaruapplikationer i mobila och fasta telekommunikationsnät, äga och förvalta fast och lös egendom samt äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 600 000 stycken och högst 6 400 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska, intill slutet av nästkommande årsstämma, en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Ärende på årsstämman

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller tvåjusteringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om;
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 11. Val till styrelsen och av revisorer.
 12. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*****

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 2 januari 2018.

Prenumerera